ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรม

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรม


เอกสารแนบ